Introduction of the whistleblower system

 Tájékoztató a DB Cargo Hungária Kft belső visszaélésbejelentési rendszeréről

Bevezető

A DB Cargo Hungária Kft (a továbbiakban: Foglalkoztató) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.
A rendszer működtetésének célja, hogy a Foglalkoztató garantálja a visszaélések vagy jogsértések bejelentésének lehetőségét a bejelentő védelme mellett. A Foglalkoztató jelen tájékoztatóban tájékoztatja a bejelentésre jogosultakat, a bejelentőket és az eljárás egyéb résztvevőit az eljárás menetéről, a résztvevők alapvető jogairól és kötelezettségeiről.

Mit lehet bejelenteni?
Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb Ki tehet bejelentést?
A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

a) a Foglalkoztató által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek a Foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

c) a Foglalkoztatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

d) valamint a Panasztörvény 20. § (3) bekezdésében felsorolt személyek

A bejelentés tekintetében foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a Foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi (ideértve nemcsak a munkaviszonyt, hanem pl. a megbízási jogviszonyt is); foglalkoztatottnak minősül az a természetes személy, aki a Foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Hogyan és hol lehet bejelentést tenni?
A bejelentésre jogosult szóban (jegyzőkönyv felvételével), írásban, e-mailen, valamint a webes felületen keresztül közölheti panaszát.

A bejelentés megtehető:
a közvetlen felettesnél;
A HR osztályon: 9024 Győr, Eszperantó u.12. dbchu.hr@deutschebahn.com;

A DB Cargo Hungária Kft compliance koordinátoránál:
Dr. Fehér Gábor Zsolt gabor.feher@deutschebahn.com;

A DB Cargo Hungária Kft compliance ügyekért felelős ügyvezetőjénél:
Dr Jan Busch jan.busch@deutschebahn.com ;

Ha a jogi követelmények súlyos megsértésének gyanúja áll fenn, és névtelenül kíván bejelentést tenni a következő elérhetőségeken ezt megteheti akár magyar nyelven is:
Tel.: +49 (0) 30 297-62710
www.bkms-system.net/deutschebahn

Milyen védelmet kap, aki bejelentést tesz?
A vizsgálat során a DB Cargo Hungária Kft köteles biztosítani, hogy a bejelentőt semmilyen hátrányos következmény ne érje. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet a Foglalkoztatóval kapcsolatos jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül További részleteket a Panasztörvény 41. § tartalmaz.

A bejelentővédelem nem illeti meg a bejelentőt, a Panasztörvény 48. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben (pl. minősített adattal visszaélés, ügyvédi, orvosi titoktartásra vonatkozó szabály megszegése) 

A bejelentések kivizsgálásában részt vevő munkavállalók és közreműködők titoktartásra kötelezettek.

Az állam a bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint. A bejelentő számára tájékoztatást és tanácsadást nyújt a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő, Panasztörvény szerinti szabályokról, a bejelentők Panasztörvény szerinti jogairól és kötelezettségeiről.

Hogyan kezelik a személyes adatokat az eljárás során?
A DB Cargo Hungária Kft a bejelentőnek, továbbá annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára. A vizsgálat lefolytatásához nem szükséges személyes adatokat a DB Cargo Hungária Kft törli.

Adatkezeléshez kapcsolódó jogai feltételezett megsértése esetén az érintett panasszal fordulhat a DB Cargo Hungária Kft Adatvédelmi felelőséhez Dr. Fehér Gábor Zsolthoz (E-mail:
gabor.feher@deutschebahn.com), a vállalat ügyvezetéséhez (E-mail: db.cargo.hungaria@deutschebahn.com) továbbá panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál(cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Tel: +36 1/391- 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) vagy bírósághoz fordulhat.

Mi történik a bejelentést követően?
A panaszt a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, amennyiben az ügy bonyolultságára tekintettel a vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost– az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbítása indokainak egyidejű megjelölésével – tájékoztatni kell. A panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésének határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

A panasz alapján – ha alaposnak bizonyul – a DB Cargo Hungária Kft gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről, a feltárt
hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem orvoslásáról és indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.